Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer: 90574079

Artikel 01: Algemeen
01.01 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het totstandkomen, de realisatie, de inhoud en het nakomen van alles tussen de opdrachtgever en Mannen van 80 BV (hierna te noemen MV80) gesloten overeenkomsten c.q. aan MV80 opgedragen werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
01.02 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van MV80 op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
01.03 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, mits er schriftelijk is vastgelegd dat door beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken.
01.04 Door ondertekening van een overeenkomst (offerte en/of bevestiging) met of van MV80 verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 02: Offertes, aanbiedingen en voorstellen
02.01
Het alleen uitbrengen van een offerte, prijsopgave, (kosten)begroting, (voor)calculatie, prijsindicatie, schets- en planvoorstellen en dergelijke verplicht MV80 niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Alle aanbiedingen van MV80 zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard.
02.02 Opdrachtgever zal de begroting van MV80 binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan MV80 retourneren. Begrotingen waarop niet tijdig is gereclameerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
02.03 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.
02.04 De door Mannen van 80 gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
02.05 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vergelijkbare) opdrachten.
02.06 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt MV80 zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder daarbij verplichtingen te dragen de opdrachtgever hier van op de hoogte te stellen.
02.07 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MV80 aangeeft dat deze noodzakelijk verstrekt dienen te worden, tijdig aan MV80 beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan MV80, behoudt MV80 zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt MV80 zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 03: Annulering, opzegging en ontbinding
03.01 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst of schriftelijke opdracht te annuleren mits hij de hierdoor voor MV80 ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door MV80 geleden verliezen en gederfde winst, voor dit doel vastgesteld op 50% van de omzet die met de opdracht is gemoeid, en in elk geval de kosten die MV80 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder gerealiseerde werkzaamheden als planvoorstellen, campagnevoorstellen, schetsen, ontwerpen, teksten, coördinatie, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag op de inkopen.
03.02 Bij het annuleren van separaat gesloten overeenkomsten dient de in die overeenkomst bepaalde opzegtermijn in acht te worden genomen.
03.03 Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden door MV80 worden verricht vóórdat de in artikel 02 lid 02 bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal MV80 gerechtigd zijn haar schade zoals omschreven in artikel 03 lid 01 door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedkeurende begroting helemaal niet tot stand is gekomen.
03.04 In geval er sprake is van omstandigheden waarop MV80 geen invloed kan uitoefenen, en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke nakoming van de opdracht door MV80 in redelijkheid onmogelijk maken, heeft MV80 het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij het recht zal hebben op de vergoeding van de schade zoals omschreven in artikel 03 lid 01.
03.05 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of het van toepassing worden van het regime van wettelijke schuldsanering van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. De in artikel 03 lid 01 bedoelde schadevergoeding geldt ook in een dergelijk geval.
03.06 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal MV80 de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 80% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever. Mocht er een ondertekende opdrachtverstrekking liggen (in de vorm van een geaccordeerde offerte) dan zal het totaalbedrag van deze offerte in rekening worden gebracht.
03.07 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 04 van deze algemene voorwaarden) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever / contractant binnen 14 dagen aan MV80 dient te voldoen.
03.08 Opdrachtgever c.q. contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan MV80 te melden.
03.09 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens MV80 te voldoen, is MV80, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat MV80 tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan MV80 verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
03.10 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
03.11 MV80 kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht MV80 terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. MV80 zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
03.12 Opdrachtgever dient de ontbinding van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan MV80 te melden.

Artikel 04: Honorarium
04.01 
Alle door MV80 afgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten, reisuren, transportkosten, porti, kleine materialen, omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde belastingen.
04.02 Alle door MV80 afgegeven prijzen m.b.t. advies-, coördinatie-, ontwerp-, en tekstwerkzaamheden worden altijd op basis van nacalculatie afgerekend, mits anders bepaald in een door alle betrokken partijen ondertekend akkoord.
04.03 De door MV80 afgegeven prijs voor de door haar te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor de prestatie conform overeengekomen specificaties.
04.04 Bij samengestelde aanbiedingen is MV80 niet verplicht tot een gedeeltelijke levering van de totale prestatie tegen het voor het desbetreffende gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de door het geheel opgegeven prijs.
04.05 Indien tussen partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van MV80 en met een redelijke winstopslag.
04.06 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening hiervan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie en met redelijke winstopslag.
04.07 MV80 is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 20% te overschrijden.
04.08 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door MV80 dienen te worden verkend alvorens een definitief voorstel kan worden opgesteld, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
04.09 In afwijking van het gestelde in artikel 10 lid 02 heeft MV80 het recht op prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, met een redelijke winstopslag aan opdrachtgever door te berekenen.
04.10 Elke vervaardige proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
04.11 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 05: Prijswijzigingen
In afwijking van het gestelde in artikel 10 lid 02 is MV80 gerechtigd de overeengekomen prijs te vergroten, wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het bevestigen van de opdracht voordoen:

- Stijging van de kosten door tussentijdse wijzigingen en aanpassingen in uitvoering en vorm van opdracht.
- Stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering en overeenkomst nodig zijn.
- Stijging van de kosten door niet tijdig, niet compleet, niet deugdelijk aanleveren van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, door de opdrachtgever.
- Stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten en sociale verzekeringen en de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.
- Invoer van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen.
- Een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen.
- Wijzigingen door opdrachtgever in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties (meerwerk), daaronder begrepen correcties door opdrachtgever of gewijzigde instructies na de ontvangst van proeven. MV80 zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.
- Levering van extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, kwalitatief ongeschikte foto-bestanden, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke programmatuur en/of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering door de opdrachtgever, die MV80 tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht.
- Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten.
- Of in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 06: Betaling
06.01 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door MV80 aangegeven bankrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door MV80 is vereist.
06.02 MV80 is gerechtigd een of meer voorschotten op de totale prijs in rekening te brengen.
06.03 De opdrachtgever is ten alle tijden en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van MV80 zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan MV80 te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat MV80 daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van MV80 tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
06.04 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, is deze door de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente bij handelstransacties of, indien deze niet van toepassing is, de wettelijke rente te vermeerderen met een boete van 5% verschuldigd. MV80 is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
06.05 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke liquidatietarief, onverminderd het recht van MV80 de daadwerkelijke kosten te vorderen.
06.06 In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.
06.07 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
06.08 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan MV80 kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.
06.09 MV80 heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens MV80 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MV80 zal opdrachtgever hier van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van MV80 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
06.10 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc..

Artikel 07: Wijze van levering en eigendomsbehoud
07.01 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar MV80 haar bedrijf uitoefent.
07.02 MV80 is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
07.03 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de overeenkomst door MV80 te leveren zaken.
De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van MV80 bij deze ophaalt of, indien aflevering op zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
07.04 Iedere levering van zaken door MV80 aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en (additionele) kosten.
07.05 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van technisch middel. Het aannemen van zaken van MV80 door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
07.06 MV80 is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.
07.07 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 14 lid 03 van MV80 rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan MV80 verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken, zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal MV80 later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

Artikel 08: Termijn van levering, contractsduur en uitvoeringstermijn
08.01 Een door MV80 opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. MV80 is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
08.02 De binding van MV80 aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 11 en artikel 17 van deze algemene voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud MV80 in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van de productiecapaciteit.
08.03 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door MV80 gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door MV80 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van MV80, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 05 en door het inachtnemen van het bepaalde in artikelen 11 en 17 van deze algemene voorwaarden.
08.04 Bij niet naleving door de opdrachtgever van enige verplichting jegens MV80, in het bijzonder ook het in het vorige lid en het in artikel 06 lid 03 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door MV80 nodig is. MV80 is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal MV80 de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
08.05 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever is vastgesteld en zulks door MV80 is geaccepteerd en ondertekend.
08.06 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in artikel 08 lid 05, zal MV80 niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden welke buiten de macht van MV80 liggen.
08.09 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.
08.10 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MV80 aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.
08.11 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen drie maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.
08.12 De contractsduur betreffende hosting van een website bedraagt twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de hosting voor de eerste maal is voldaan. Bij opzegging van deze dienst dient artikel 04 lid 03 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
08.13 De contractsduur betreffende domeinnamen bedraagt twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de domeinnamen voor de eerste maal is voldaan. Bij opzegging van deze dienst dient artikel 04 lid 03 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
08.14 De contractsduur betreffende zoekmachine-optimalisatie (SEO) bedraagt twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de zoekmachine-optimalisatie voor de eerste maal is voldaan. Bij opzegging van deze dienst dient artikel 04 lid 03 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
08.15 De contractsduur betreffende statistieken tot een domeinnaam bedraagt twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de statistieken voor de eerste maal is voldaan.Bij opzegging van deze dienst dient artikel 04 lid 03 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

Artikel 09: Onderzoek bij aflevering
09.01 De opdrachtgever dient met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of MV80 de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden MV80 er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 10 dagen na aflevering.
09.02 MV80 is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
09.03 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 01 van dit artikel tijdig te doen.
09.04 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 10 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd met uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van MV80 voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
09.05 De prestatie van MV80 geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
09.06 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in dit artikel zijn geschied, hoeven niet meer door MV80 in behandeling te worden genomen.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst
10.01 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door MV80 niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van een technisch middel of transmissiemedia.
10.02 Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
10.03 MV80 mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden c.q. onvolledigheden is de opdrachtgever zelf aansprakelijk.
10.04 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
10.05 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. MV80 zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
10.06 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal MV80 de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MV80 daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Download onze algemene voorwaarden

Artikel 11: Goedkeuring
11.01 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van MV80 ontvangen proeven, modellen, voorstellen of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en/of volgens (overeengekomen) planning gecorrigeerd of goedgekeurd aan MV80 terug te zenden.
11.02 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat MV80 de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
11.03 MV80 is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
11.04 MV80 kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.
11.05 Goedkeuring op proeven, modellen, voorstellen of concepten van opdrachtgever aan MV80 kan geschieden middels alle transmissiemedia en is na ontvangst/ aanname van MV80 rechtsgeldig.
11.06 Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 12: Afwijkingen, gebreken en klachtentermijn
12.01 Afwijking tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke proef, model, voorstel of concept kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
12.02 Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve streekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
12.03 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
12.04 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% van de totale initiële oplage. Het meer- of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht, respectievelijk verrekend.
12.05 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramsgewicht van papier en karton worden als afwijking van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
12.06 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan MV80.
12.07 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal MV80 de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft MV80 opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 13: Duurovereenkomsten
13.01 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is twaalf maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minimaal viermaal per jaar verschijnt en zes maanden als het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
13.02 Onder een periodieke uitgave in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt verstaan een uitgave die min of meer regelmatig verschijnt.
13.03 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten, hulpmiddelen, onderdelen van of werkzaamheden voor een periodieke uitgave.
13.04 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
13.05 Overige duurovereenkomsten kunnen slechts met een opzegtermijn als vermeld in de betreffende overeenkomst worden opgezegd. Indien geen opzegtermijn is bepaald, geldt een opzegtermijn van twaalf maanden.
13.06 Bij opzegging van duurovereenkomsten is MV80 gerechtigd de gederfde winst over de nog resterende periode van de duurovereenkomst in rekening te brengen.

Artikel 14: Auteursrechten en intellectueel eigendom
14.01 De opdrachtgever garandeert MV80, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopieën, modellen, ontwerpen, foto-bestanden, illustraties, informatiedragers, programmatuur, broncodes, databe standen etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige data. De opdrachtgever verwijt MV80 zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden aan opdrachtgever zelf krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
14.02 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 01 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is MV80 bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat MV80 door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal MV80 de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
14.03 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft MV80 steeds en alleen de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde alle voorlopige en/of definitieve werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op factuur zijn vermeld.
14.04 De door MV80 volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken mogen ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor MV80 bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvuldigd.
14.05 De opdrachtgever verkrijgt na levering door MV80 en betaling door opdrachtgever het niet-exclusieve recht en eenmalig recht tot gebruik van de door MV80 in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de nationale, supranationale en internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom of van werken in de zin van lid 04 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van deze geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvuldiging of modificatie van deze zaken in het kader van enig productieproces.
14.06 Indien MV80 rechthebbende van het auteursrecht op het ontwerp en/of de tekst is, is het de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in het betreffende ontwerp en/of tekst aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MV80. MV80 zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
14.07 Alle door MV80 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannen van 80 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.
14.08 MV80 behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
14.09 MV80 blijft ten alle tijden eigenaar van de door MV80 ontwikkelde stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. tenzij vooraf anders overeengekomen met de opdrachtgever en hierna schriftelijk is vastgelegd.
14.10 In de door MV80 ontwikkelde producten mag ten alle tijden een naamsvermelding van MV80 worden opgenomen, hetzij in de vorm van een tekstuele vermelding of een plaatsing van het beeldmerk van MV80.

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
15.01 Alle door MV80 vervaardigde plannen, ontwerpen, concepten, proeven, voorstellen en artwork alsmede productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven ten alle tijden het eigendom van MV80, ook als deze als aparte post op de offerte, het aanbod of de factuur vermeld staan.
15.02 MV80 is niet gehouden aan de in lid 01 van dit artikel bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
15.03 MV80 is niet gehouden de in lid 01 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien MV80 en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door MV80 zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de door van ten hoogste één jaar en zonder dat MV80 instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
16.01 MV80 zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.
16.02 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 01 van dit artikel bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
16.03 De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan MV80 van iedere vorm van input, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven input tijdens de bewaring door MV80 worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever MV80 op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar van de input te verstrekken.
16.04 De opdrachtgever verleent MV80 pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met MV80 door hem in de macht van MV80 worden gebracht zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan MV80 verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
17.01 Indien de opdrachtgever met MV80 is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies ontvangen van MV80.
17.02 De opdrachtgever is gehouden, naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of andere daarvoor benodigde proucten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever staat ervoor in, dat MV80 een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van materiaal of de producten door MV80 houdt niet de erkenning in dat een voldoende, of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
17.03 MV80 is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken, voorafgaande aan de bedrukking of bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
17.04 De opdrachtgever is gehouden MV80 op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
17.05 MV80 is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van MV80 gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij MV80 af te halen.

Artikel 18: Overmacht
18.01 Tekortkomingen van MV80 in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
18.02 Tekortkomingen van MV80 in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, computervirussen, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, toeleveranciers en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan MV80 toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
18.03 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van MV80 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door MV80 niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
18.04 Indien MV80 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract.
18.5 In geval van overmacht is MV80 gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
18.6 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 19: Aansprakelijkheid
19.01 De aansprakelijkheid van MV80 uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. In elk geval is de aansprakelijkheid van MV80 beperkt tot maximaal de met de uitvoering van de opdracht gemoeide omzet en in het geval van mediaplaatsingen 25% van deze omzet.
19.02 MV8 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft beperkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
19.03 MV80 is voorts niet aansprakelijk voor schade in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever in welke vorm dan ook, zoals o.a. omzet- of winstderving, verminderde goodwill e.d..
19.04 MV80 is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door MV80 te bedrukken, bewerken of verwerken materialen of producten, indien de opdrachtgever MV80 niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
19.05 MV80 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor MV80 onvoorziene verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen en producten.
19.06 MV80 staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet-deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerking en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
19.07 Indien MV80 te zake van enige schade, waarvan zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledige vrijwaren en MV80 alles vergoeden wat zij aan derde dient te voldoen.
19.08 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 03 vrijwaart de opdrachtgever MV80 ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.
19.09 MV80 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan een in gebruik zijnde webserver, indien een domein offline is geraakt of email niet wordt verwerkt.
19.10 MV80 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop MV80 geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 20: Meerder odprachten voor hetzelfde project
Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere leveranciers wenst te verstrekken, dient hij MV80 hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere leverancier heeft verstrekt.

Artikel 21: Productiebegeleiding
21.01 MV80 kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is. MV80 zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiemaatschappij.
21.02 Alvorens definitieve toestemming tot productie aan grafische of andere (productie)bedrijven wordt verstrekt, dient opdrachtgever de laatste drukproef schriftelijk (of digitaal via email) te hebben goedgekeurd.
21.03 Ook indien werkzaamheden van MV80 inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever vergoed worden.

Artikel 22: Mediacontracten
Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van MV80 voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via MV80.

Artikel 23: Naamsvermelding en promotioneel gebruik
23.01 MV80 is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op andere wijze haar naam op het product te vermelden, mits op een passende en gebruikelijke wijze.
23.02 Indien MV80 dit wenst, zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, respectievelijk ®, onder vermelding van MV80 en het jaar van de eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van internationaal depot.
23.03 MV80 zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten is overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/ of publiciteit in de ruimste zin des woords. MV80 zal hiertoe geen toestemming hoeven te vragen aan opdrachtgever aangezien al het materiaal door MV80 vervaardigt ook eigendom blijft van MV80.

Artikel 24: Afgifte materiaal
24.01 Alle materialen die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens MV80 zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van MV80 (zoals werkbestanden, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.
24.02 Opdrachtgever zal alle zaken en kopieën daarvan die toebehoren aan MV80 op eerste aanvraag aan MV80 overdragen.

Artikel 25: Overdracht 
De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 26: Geschillen
26.01 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.
26.02 Op elke overeenkomst tussen MV80 en een derde is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 28: Slotclausule
Indien enige bepaling van deze voorwaarden in recht niet in stand zal kunnen blijven, zullen de overige bepalingen onverkort hun gelding behouden. Tussen MV80 en opdrachtgever zal in plaats van het vervallen beding een regeling gelden die naar strekking zoveel mogelijk overeenkomt met het vervallen geding.

Artikel 29: Toepasselijk recht en forum
29.01 De overeenkomst tussen MV80 en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands Recht.
29.02 Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van MV80.